Stema României
Consiliul local > Hotărâri - Consiliul Local Onești - Anul 2011

Decembrie 2011

 • HCL nr.107/20.12.2011 - privind revocarea unui cenzor, respectiv numirea altuia şi aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv al S.C. „Apă Municipal” S.A. Oneşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.102/12 decembrie 2011
 • HCL nr.106/20.12.2011 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011
 • HCL nr.105/12.12.2011 - privind aprobarea compensării procentuale ce se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor pentru energia termică în municipiul Oneşti
 • HCL nr.104/12.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 51/2010 pentru statul de funcţii al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol” din subordinea
  Consiliului Local Oneşti
 • HCL nr.103/12.12.2011 - privind aprobarea proiectului „Registrul de Chirurgie Cardiovasculară (RCC)”
 • HCL nr.102/12.12.2011 - privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale S.C. “Apă Municipal” S.A. Oneşti
 • HCL nr.101/12.12.2011 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011

Noiembrie 2011

 • HCL nr.100/30.11.2011 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de sediu pentru Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti
 • HCL nr.99/30.11.2011 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.98/30.11.2011 - privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.97/30.11.2011 - privind “Achiziţionare utilaje pentru lucrări de reparaţi drumuri” în municipiul Oneşti
 • HCL nr.96/30.11.2011 - privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati de tineret
 • HCL nr.95/30.11.2011 - privind aprobarea Programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi PM10
  în municipiul Oneşti
 • HCL nr.94/30.11.2011 - privind aprobarea “Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” a municipiului Oneşti
 • HCL nr.93/30.11.2011 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Onesti, judetul Bacau, pentru perioada 2012-2022
 • HCL nr.92/30.11.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr. 16 / 27 martie 2009, si a HCL nr. 77 din 14 octombrie 2010, pentru aprobarea Planului integrat ,,Reabilitarea urbana a zonei de vest a municipiului Onesti, judetul Bacau”, a unor studii de fezabilitate actualizate precum si a cheltuielilor de proiect aferente
 • HCL nr.91/30.11.2011 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar „Serviciul de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti, pe anul 2012
 • HCL nr.90/30.11.2011 - privind aprobarea modificării Hotărării consiliului local Oneşti nr.104 din 17 decembrie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic „Extindere retele de canalizare în cartierele Buhoci , 6 Martie şi Cuciur din municipiul Oneşti”
 • HCL nr.89/30.11.2011 - privind aprobarea dării în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare aferent, proprietatea publică a Municipiului Oneşti
 • HCL nr.88/30.11.2011 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 şi a unor taxe speciale
 • HCL nr.87/30.11.2011 - privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a modului de evaluare a acestora si încadrarea în categoriile de impozitare in municipiul Oneşti
 • HCL nr.86/30.11.2011 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti

Octombrie 2011

 • HCL nr.85/28.10.2011 - privind aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcţiune clădire principală cazane C.E.T. Borzeşti şi clădire sala cazane GR6 CET de la activul CET 3X50 MW Borzeşti, etapa de cogenerare
 • HCL nr.84/28.10.2011 - privind aprobarea modalităţii de gestiune, a caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Oneşti
 • HCL nr.83/28.10.2011 - privind aprobarea schimbării denumirii unor străzi din municipiul Oneşti
 • HCL nr.82/28.10.2011 - privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010, pentru organigrama şi statele de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi al serviciilor / instituţiilor publice din subordinea consiliului local
 • HCL nr.81/28.10.2011 - privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2011-2012
 • HCL nr.80/28.10.2011 - privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren
 • HCL nr.79/28.10.2011 - privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2011 – 2012
 • HCL nr.78/28.10.2011 - privind aprobarea unui ajutor financiar Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
 • HCL nr.77/28.10.2011 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti

Septembrie 2011

 • HCL nr.76/30.09.2011 - privind modificarea statului de functii al Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala » a municipiului Onesti
 • HCL nr.75/30.09.2011 - privind aprobarea concesionării unui suprafeţe de teren aflată în domeniul public al municipiului Oneşti în vederea amenajării unei baze pentru sport şi agrement
 • HCL nr.74/30.09.2011 - privind aprobarea preluării imobilului situat în municipiul Oneşti, „Centrul scolar de incluziune Comăneşti, filiala Oneşti”
 • HCL nr.73/30.09.2011 - privind înregistrarea Municipiului Oneşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
 • HCL nr.72/30.09.2011 - privind stabilirea unor măsuri în domeniul energiei termice furnizate prin sistem centralizat în municipiul Oneşti
 • HCL nr.71/30.09.2011 - privind aprobarea casării şi valorificării mijloacelor fixe scoase din funcţiune aparţinând Direcţiei Tehnice a Domeniului Public şi Privat
 • HCL nr.70/30.09.2011 - privind angajamentul Municipiului Onesti de a sustine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, elaborarea schitelor de proiect si a propunerilor finale de proiect , implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor acordului cadru si a documentelor subsecvente),si de a aloca resursele financiare pentru proiectele pentru care se solicita finantare si pentru consultanti, sub rezerva selectarii candidaturii , in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman
 • HCL nr.69/30.09.2011 - privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al municipiului Oneşti
 • HCL nr.68/30.09.2011 - privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil
 • HCL nr.67/30.09.2011 - privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti
  alocate pentru activitati de mediu
 • HCL nr.66/30.09.2011 - privind aprobarea participării Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti” Oneşti la programul Biblionet
 • HCL nr.65/30.09.2011 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.64/09.09.2011 - privind aprobarea finanţării echipei de volei a Clubului Sportiv Şcolar Oneşti la participarea Campionatului Naţional de Volei
 • HCL nr.63/09.09.2011 - privind reglementarea cu caracter temporar a zonei de impozitare pentru unele societăţi comerciale
 • HCL nr.62/09.09.2011 - privind aprobarea ajustării tarifelor la distribuţia apei potabile şi canalizare ape reziduale din municipiul Oneşti

August 2011

 • HCL nr.61/30.08.2011 - privind aprobarea ghidului de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni de învăţământ din municipiul Oneşti
 • HCL nr.60/30.08.2011 - privind aprobarea ghidului de finanţare nerambursabilă pentru proiecte/programe culturale din municipiul Oneşti
 • HCL nr.59/30.08.2011 - privind numirea cu caracter temporar a reprezentanţilor Consiliului local Oneşti în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.58/30.08.2011 - privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2011-2012
 • HCL nr.57/30.08.2011 - privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010 pentru Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.56/30.08.2011 - privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti
 • HCL nr.55/30.08.2011 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti

Iulie 2011

 • HCL nr.54/15.07.2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termon CT S.A. Oneşti pentru anul 2011 şi măsuri privind funcţionarea S.C.Termon CT S.A.
 • HCL nr.53/15.07.2011 - privind renominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti
 • HCL nr.52/15.07.2011 - privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”
 • HCL nr.51/15.07.2011 - privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.50/15.07.2011 - privind aprobarea organizării şi finanţării „Festivalului verii” în perioada 19 – 21 august 2011
 • HCL nr.49/15.07.2011 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011

Iunie 2011

 • HCL nr.48/28.06.2011 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Termon CT S.A. pentru anul 2010
 • HCL nr.47/28.06.2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2011
 • HCL nr.46/28.06.2011 - privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2010
 • HCL nr.45/28.06.2011 - privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea unui imobil cu destinaţia de cabinet medical
 • HCL nr.44/28.06.2011 - privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bacau, pe perioada lucrărilor, a terenului aferent străzii Anghel Saligny din Oneşti pentru construirea obiectivului de investitii "Racord la retele existente de alimentare cu apa si canalizare şi bransamente la retele de energie electrica pentru Complex deseuri Onesti" in cadrul Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"
 • HCL nr.43/28.06.2011 - privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti
 • HCL nr.42/28.06.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.41/28.06.2011 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local pe anul 2011 al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.40/28.06.2011 - privind validarea domnului MUNTEANU L. VASILE în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.39/28.06.2011 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei VOINEA TEODORA AURELIA ca urmare a demisiei acesteia

Mai 2011

 • HCL nr.38/16.05.2011 - privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Oneşti - ,,Oneştiul – pilon al sportului românesc’’
 • HCL nr.37/16.05.2011 - privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru legitimată la CSM Oneşti, vicecampioană europeană la gimnastică – sol şi a sportivei Elena Andrieş, legitimată la CSM Oneşti, campioană mondială la haltere tineret
 • HCL nr.36/16.05.2011 - privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local pe anul 2011 al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.35/16.05.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.14 din 10.03.2011 pentru completarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea CET Borzeşti- etapa de cogenerare
 • HCL nr.34/16.05.2011 - privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.33/2008 privind „Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea de locuinte şi reţele tehnico-edilitare”
 • HCL nr.33/16.05.2011 - privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „Staţie de epurare ape uzate menajere în municipiul Oneşti”, judeţul Bacău şi a soluţiei recomandate, de construire a unei staţii noi de epurare pe un amplasament stabilit
 • HCL nr.32/16.05.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.19/2011 pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau”- 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri
 • HCL nr.31/16.05.2011 - privind aprobarea “Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” a municipiului Oneşti
 • HCL nr.30/16.05.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Cabinete medicale Scolare din cadrul
  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Onesti
 • HCL nr.29/16.05.2011 - privind aderarea municipiului Onesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – filiala judetului Bacau
 • HCL nr.28/16.05.2011 - privind stabilirea contribuţiei Municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţa socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap
 • HCL nr.27/16.05.2011 - privind modificarea Hotararii nr. 15 din 25 februarie 2010 cu privire la statul de functii al Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala » a municipiului Onesti
 • HCL nr.26/16.05.2011 - privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010 pentru Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.25/16.05.2011 - privind aprobarea amplasamentului , realizarea infrastructurii si a bransamentelor necesare investitiei:
  ,,Scoala pentru copiii cu nevoi speciale din municipiul Onesti, judetul Bacau”
 • HCL nr.24/16.05.2011 - privind privind stabilirea unei sume ce va fi recuperată cu titlu de despăgubire, pentru folosirea fără aprobare a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, proprietatea Municipiului Oneşti
 • HCL nr.23/16.05.2011 - privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2010

Aprilie 2011

 • HCL nr.22/09.04.2011 - privind alegerea viceprimarului municipiului Oneşti
 • HCL nr.21/09.04.2011 - privind privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti şi al contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2011
 • HCL nr.20/09.04.2011 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
 • HCL nr.19/09.04.2011 - privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un numar de 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri
 • HCL nr.18/09.04.2011 - privind aprobarea Caietului de sarcini pentru contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei
 • HCL nr.17/09.04.2011 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei necesară lucrărilor de “Reparaţii Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti
 • HCL nr.16/09.04.2011 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “REPARAŢII INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ“ în municipiul Oneşti

Martie 2011

 • HCL nr.15/10.03.2011 - privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011
 • HCL nr.14/10.03.2011 - privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea instalaţiilor CET Borzeşti – etapa de cogenerare
 • HCL nr.13/10.03.2011 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic de încălzire şi apă caldă de consum care traversează subsolurile blocurilor de locuinţe aferente centralelor termice 7, 8, 17, 18, 20, 21” în vederea obţinerii finanţării prin programul „Termoficare 2006-2015 – Căldură şi confort”
 • HCL nr.12/03.03.2011 - privind aprobarea indemnizației cenzorilor de la SC Domeniul Public și Privat Onești SA
 • HCL nr.11/03.03.2012 - privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren
 • HCL nr.10/03.03.2011 - privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui ansamblu de locuinţe şi modificarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenjare a teritoriului
 • HCL nr.9/03.03.2011 - privind demisia din funcţia de viceprimar al Municipiului Oneşti a domnului Florian Constantin
 • HCL nr.8/03.03.2011 - privind demisia din funcţia de viceprimar al Municipiului Oneşti a domnului Florian Constantin
 • HCL nr.7/03.03.2011 - privind validarea domnului COANDĂ GHEORGHE BEBE în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti

Februarie 2011

 • HCL nr.6/11.02.2011 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ENACHE NICOLAE ca urmare a demisiei acestuia
 • HCL nr.5/11.02.2011 - privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de stare civilă
 • HCL nr.4/11.02.2011 - privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014
 • HCL nr.3/11.02.2011 - privind aprobarea introducerii excedentului bugetar în bugetul local pe anul 2011

Ianuarie 2011

 • HCL nr.2/18.01.2011 - privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
 • HCL nr.1/18.01.2011 - privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rulment în anul 2011
<TOP>
RoFlag
OneFlag
SNEPBibliotecaCinemaSpitalCurierul OneștiCurierul Onești


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
      Oneştiul a fost la început doar un mic satuc, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, dar care s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile către podişul moldovenesc și care a permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre...
... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i.

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe